NORMES DE COMPORTAMENT DINS DE LA BIBLIOTECA

 • No es pot menjar ni beure a la Biblioteca.
 • No es permetrà l’ús de mòbils, mp3 o altres aparells reproductors que deuran romandre apagats durant l’estada de l’alumne en la sala.
 • Cal accedir a la Biblioteca amb les mans netes per no embrutar el material de consulta.
 • Cal respectar tant el material com el mobiliari de la sala, el qual deixarem ordenat una vegada utilitzat. No es pot dibuixar o subratllar cap document, ni retallar o arrencar fulls, inclosos els periòdics i revistes.
 • El responsable de la Biblioteca, podrà donar de baixa temporal o definitiva a qualsevol usuari/a que no respecte aquestes normes, independentement d’altres mesures disciplinàries que puguen prendre’s.
 • La Biblioteca és un lloc de treball i estudi. Per favor GUARDA SILENCI.


NORMES D’UTILITZACIÓ DE L’ORDINADOR

 

 • Per a utilitzar els ordinadors cal complimentar la plantilla d’ús dels ordinadors amb les dades de l’usuari, el número d’ordinador que s’utilitza i l’hora d’inici i finalització del seu ús.
 • En cap cas pot haver-hi més de dues persones treballant en el mateix ordinador.
 • No s’ha de canviar cap element de la configuració dels ordinadores: fons de l’escriptori, protector de pantalla, colors, definició, etc.
 • Pot usar-se la impressora per a realitzar treballs acadèmics: una sola còpia per pàgina. Els alumnes hauran de portar els fulls. No s’imprimiran imatges i les còpies seran en blanc i negre.
 • Els ordinadors s’utilitzaran exclusivament per realitzar treballs acadèmics. Per tant:
  • No ens connectarem al Messenger.
  • No consultarem els nostres correus particulars.
  • No accedirem a Youtube, Vota mi cuerpo o pàgines semblants.
  • Està totalment prohibit el seu ús per a qualsevol classe de joc.