GRAU MITJÀ

- Gestió Administrativa

- Instal·lacions Elèctriques i Automàtiques

- Calçat i Complements de Moda

GRAU SUPERIOR

- Administració i Finances

- Sistemes Electrotècnics i Automatitzats

- Disseny i Producció de Calçat i Complements

 

FST 1 1024x622 d7b67

Grau Superior 2000 hores

QUINES OCUPACIONS POTS EXERCIR?

Dissenyador tècnic d'indústria auxiliar. Dissenyador tècnic de calçat. Dissenyador tècnic d'articles de marroquineria. Tècnic de patronatge amb CAD/CAM. Patronista-escalador de calçat. Patronista d'articles de marroquineria. Modelista-patronista-ajustador de calçat. Modelista-patronista d'articles de marroquineria. Tècnic de desenrotllament de productes de calçat (I+D+I). Tècnic en desplegament de productes de marroquineria (I+D+I). Tècnic en fabricació de calçat. Tècnic en fabricació d'articles de marroquineria. Tècnic en control de qualitat en indústries del calçat i la marroquineria. Tècnic d'organització. Encarregat d'oficina tècnica. Cap de fabricació. Supervisor de qualitat. Controlador de producció. Cap de qualitat. Cap de secció. Cap d'equip.

MÒDULS PROFESSIONALS

Primer curs:

 1. Ajust i patronatge de calçat i complements.
 2. Calçat i tendències.
 3. Materials en tèxtil, confecció i pell.
 4. Disseny tècnic de calçat i complements.
 5. Formació i orientació laboral.
 6. Industrialització de patrons de calçat.
 7. Horari reservat per al mòdul impartit en anglés.

Segon curs:

 1. Elaboració de prototips.
 2. Anàlisi de dissenys en tèxtil i pell.
 3. Organització de la producció en confecció industrial.
 4. Processos de producció de calçat.
 5. Gestió de la qualitat, prevenció de riscos laborals i protecció ambiental.
 6. Empresa i iniciativa emprenedora.
 7. Projecte de Disseny i producció de calçat i complements.
 8. Horari reservat per al mòdul impartit en anglés.
 9. Formació en Centres de Treball.

COM S'ACCEDIX?

Accés directe:

(Criteris en ordre de prioritat)

Estar en possessió del títol de Batxillerat LOE modalitat BCT ó BA, de Batxillerat LOGSE modalitats: BCNS, BT ó BA. De Batxillerat Experimental modalitats BCN, BTI ó BA; o haver superat l'opció A o B de COU.

Estar en possessió del títol de Batxillerat LOE /LOGSE. Haver superat el segon curs de qualsevol altra modalitat de Batxillerat Experimental. Tindre l'opció C o D de COU o el Preu superat . Estar en possessió del títol de Formació Professional de Segon Grau o altres titulacions equivalents a efectes acadèmics. Tindre una titulació universitària a la qual es va accedir sense complir cap dels requisits anteriors.

Accés a través de prova:

Sense complir cap dels requisits acadèmics anteriors, tindre 19 anys d'edat o complir-los durant l'any en curs i superar la corresponent prova d'accés.

Si s'acredita estar en possessió d'un títol de Tècnic relacionat amb aquell al qual es desitja accedir, el requisit d'edat per a la realització de la prova serà tindre díhuit anys, o complir-los durant l'any en curs.


TITULACIÓ QUE S'OBTÉ: TÈCNIC SUPERIOR EN DISSENY I PRODUCCIÓ DE CALÇAT I COMPLEMENTS.

El títol de Tècnic Superior en Disseny i producció de calçat i complements permet l'accés directe a les ensenyances conduents als títols universitaris de grau en els condicions d'admissió que s'establisquen.

TITULACIONS EQUIVALENTS

Conforme la norma vigent, tenen els mateixos efectes professionals i acadèmics les titulacions següents:

Tècnic Especialista en Fabricació del Calçat, branca Pell. (FP2)

RD 689/2010 BOE 12/06/2010 Currículum CV Accés a través de prova Horari

 

calzadoycomplementosdemoda aa0fd

Grau Mitjà de 2000 hores.

QUINES OCUPACIONS POTS EXERCIR?

Tallador d'articles de pell i cuir. Preparador/cosidor de pell i cuir (aparador). Muntador-acabador de marroquineria. Muntador-acabador de calçat. Reparador de calçat i marroquineria. Guarnicioner. Sabater de calçat a mida.

MÒDULS PROFESSIONALS:

Primer curs:

 1. Calçat i tendències.
 2. Principis de manteniment electromecànic.
 3. Tallat de materials.
 4. Matèries tèxtils i pell.
 5. Confecció industrial.
 6. Anglés Tècnic I.
 7. Formació i orientació laboral.

Segon curs:

 1. Muntat i acabat d'articles de marroquineria.
 2. Muntat i acabat de calçat.
 3. Processos d'elaboració de calçat a mida.
 4. Tècniques de fabricació de calçat a mesura i ortopèdic.
 5. Transformació de calçat per a espectacles.
 6. Empresa i iniciativa emprenedora.
 7. Anglés Tècnic II.
 8. Formació en Centres de Treball.

COM S'ACCEDIX?

Accés directe:

 • Graduats en Educació Secundària Obligatòria.
 • Titulats de Formació Professional de primer grau (Tècnic auxiliar).
 • Titulats de Formació Professional de grau mitjà (Tècnic).
 • Tindre el 2n de BUP aprovat.
 • Haver superat el segon curs del primer cicle experimental de reforma dels ensenyaments mitjans.
 • Haver superat, dels ensenyaments d'Arts Aplicades i Oficis Artístics, el tercer curs del pla de 1963 o segon de comuns experimental.
 • Altres titulacions equivalents a efectes acadèmics.

Accés a través de prova:

Sense complir cap dels requisits acadèmics d'accés directe, tindre dèsset anys d'edat o complir-los durant l'any en curs, i superar la corresponent prova d'accés.

TITULACIÓ QUE S'OBTÉ: TÈCNIC EN CALÇAT I COMPLEMENTS DE MODA.

L'alumnat que obtinga la titulació podrà accedir als estudis de Batxillerat.
O continuar altres estudis de Formació Professional.
 
 

RD 257/2011 28-02-2011

Currículo C.V. Acceso mediante prueba Horari

 

imageselectri

Grau Superior 2000 hores

QUINES OCUPACIONS POTS EXERCIR?

Tècnic en projectes electrotècnics. Projectista electrotècnic. Projectista d'instal·lacions d'electrificació en baixa tensió per a vivendes i edificis. Projectista d'instal·lacions d'electrificació en baixa tensió per a locals especials. Projectista d'instal·lacions d'enllumenat exterior. Projectista de línies elèctriques de distribució d'energia elèctrica en mitjana tensió i centres de transformació. Projectista en instal·lacions d'antenes i de telefonia per a vivendes i edificis. Coordinador tècnic d'instal·lacions electrotècniques de baixa tensió per als edificis. Tècnic de supervisió, verificació i control d'equips i instal·lacions electrotècniques i automatitzades. Tècnic supervisor d'instal·lacions d'enllumenat exterior. Capatàs d'obres en instal·lacions electrotècniques. Cap d'equip d'instal·ladors de baixa tensió per a edificis. Coordinador tècnic de xarxes elèctriques de baixa tensió i enllumenat exterior. Tècnic en supervisió, verificació i control d'equips en xarxes elèctriques de distribució en baixa tensió i enllumenat exterior. Capatàs d'obres en xarxes elèctriques de distribució en baixa tensió i enllumenat exterior. Encarregat d'obres en xarxes elèctriques de distribució en baixa tensió i enllumenat exterior. Cap d'equip d'instal·ladors en xarxes elèctriques de distribució en baixa tensió i enllumenat exterior. Gestor del manteniment d'instal·lacions elèctriques de distribució i enllumenat exterior.

MÒDULS PROFESSIONALS

Primer curs:

 1. Documentació tècnica en instal·lacions elèctriques.
 2. Sistemes i circuits elèctrics.
 3. Desenrotllament de xarxes elèctriques i centres de transformació.
 4. Configuració d'instal·lacions domòtiques i automàtiques.
 5. Configuració d'instal·lacions elèctriques.
 6. Gestió del muntatge i del manteniment d'instal·lacions elèctriques.
 7. Formació i orientació laboral.

Segon curs:

 1. Processos en instal·lacions d'infraestructures comunes de telecomunicacions.
 2. Tècniques i processos en instal·lacions elèctriques.
 3. Tècniques i processos en instal·lacions domòtiques i automàtiques.
 4. Empresa i iniciativa emprenedora.
 5. Projecte de sistemes electrotècnics i automatitzats.
 6. Formació en Centres de Treball.

COM S'ACCEDIX?

Accés directe:

(Criteris en ordre de prioritat)

 • Estar en possessió del títol de Batxiller LOE modalitat de Ciències i Tecnologia, de Batxiller LOGSE modalitats: BCNS o BT. De Batxillerat Experimental modalitats BCN o BTI; o haver superat les opcions A, B de COU.
 • Estar en possessió del títol de Batxillerat LOE /LOGSE.
 • Haver superat el segon curs de qualsevol altra modalitat de Batxillerat Experimental.
 • Opcions C, D de Cou o Preu superats.
 • Estar en possessió del títol de Formació Professional de Segon Grau o altres titulacions equivalents a efectes acadèmics.
 • Tindre una titulació universitària a la qual es va accedir sense complir cap dels requisits anteriors.

Accés a través de prova:

Sense complir cap dels requisits acadèmics anteriors, tindre 19 anys d'edat o complir-los durant l'any en curs i superar la corresponent prova d'accés.

Si s'acredita estar en possessió d'un títol de Tècnic relacionat amb aquell al qual es desitja accedir, el requisit d'edat per a la realització de la prova serà tindre díhuit anys, o complir-los durant l'any en curs.

TITULACIÓ QUE S'OBTÉ: TÈCNIC SUPERIOR EN SISTEMES ELECTROTÈCNICS I AUTOMATITZATS.

El títol de Tècnic Superior en Sistemes Electrotècnics i Automatitzats permet l'accés directe a les ensenyances conduents als títols universitaris de grau en els condicions d'admissió que s'establisquen. 

TITULACIONS EQUIVALENTS 

Conforme la norma vigent, tenen els mateixos efectes professionals i acadèmics les titulacions següents:

 • Tècnic Especialista en Màquines Elèctriques, branca Electricitat i Electrònica. (FP2)
 • Tècnic Especialista en Instal·lacions i Línies Elèctriques, branca Electricitat i Electrònica. (FP2)
 • Tècnic Especialista en Electricitat Naval, branca Electricitat i Electrònica. (FP2)
 • Tècnic Superior en Instal·lacions Electrotècniques. (LOGSE)

 

RD 1127/2010 BOE 08/10/2010 Currículum CV Accés a través de prova Horari