INFORMACIÓ ALS PARES I MARES D’ALUMNES

De conformitat amb l’Art. 1.2 de la Llei Orgànica 9/1983 de 15 de juliol, l’alumnat del centre ha pres la decisió col·lectiva d’inassistència a classe el dia 6 de març sumant-se a la vaga general d’estudiants convocada pel Sindicat d’Estudiants.

Cal recordar:

-L’alumnat de 1r i 2n d’ESO no té dret a secundar les decisions col·lectives d’inassistència a classe.

-L’alumnat menor d’edat que vinga al centre no podrà abandonar les seues instal·lacions fins que finalitze la seua jornada.

Marc legal que regula el dret de reunió de l’alumnat:

  1. Article 8 de la Llei Orgànica 8/1985, de 3 de juliol, reguladora del Dret a l’Educació.
  2. Disposició Final Primera De la Llei Orgànica 2/2006, de 3 de maig d’Educació.
  3. Art.34 Decret 39/2008, de 4 d’abril, sobre la convivència en els centres docents i sobre els drets i deures de l’alumnat

Reben una cordial salutació.

Elx, 3 de març de 2020

Equip Directiu